Projektová a inženýrská činnost

Investorům dokážeme uspořit čas a náklady v průběhu přípravy investičních záměrů. Zajistíme komplexní projektovou a inženýrskou činnost, při obstarávání formalit, v komunikaci s dotčenými subjekty.

Provedeme zpracování dokumentace:

 • projektového záměru,
 • studii proveditelnosti,
 • audit sítí a služeb elektronických komunikací,
 • dokumentaci pro územní a stavební řízení,
 • zadávací dokumentace a rozpočtové práce pro výběrové řízení a realizaci stavby,
 • projektovou dokumentaci pro provedení stavby,
 • projektovou dokumentaci skutečného provedení.

Zajistíme:

 • geodetické práce (přeměření, vytýčení, zaměření, gometrické plány),
 • územní  rozhodnutí, stavební řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení),
 • vyjádření majitelů pozemků, správců inž. sítí, dotčených orgánů veřejné správy a organizací,
 • uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti inženýrských sítí (zřízení věcného břemene),
 • uzavření smluv o služebnosti inženýrských sítí,
 • vklady do katastru nemovitostí,
 • zpracování dopravně inženýrských opatření,
 • zpracování a realizace dopravně inženýrských rozhodnutí,
 • smlouvy o zvláštním užívání komunikací,
 • výkopová povolení,
 • vyřízení smluv o vyvolané překládce sítí elektronických komunikací,
 • zpracování povodňových plánů,
 • zpracování projektových dokumentací v ochranných pásmech dráhy, lesa atp.